How to Calculate Positioner

 การคำนวณแรงบิดของ Postioner

 
Positionner
 

 

 

 

สูตรในการคำนวณ  มีเพียง 1 สูตรเท่านั้น  คือ 

 

T= F x r

 

โดย  F  คือ แรง  ในลักษณะงานนี้ คือ ภาระโหลดรวมที่ ตัว Gear ต้องรับภาระ  หน่วยเป็น kg. หรือ กก.

        r   คือ  ระยะทาง  ในที่นี้คือ   Dimeter ของ Table หาร 2 นั้นเอง  หน่วยเป็น m  หรือเมตร

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่สำคัญในการออกแบบ  Index Table  นั้น จุดที่สำคัญมาก คือ น้ำหนักหรือ Load ที่จะหมุน ซึ่งประกอบด้วย 1.จานหมุน  2. วัตถุที่อยู่บนจากหมุน มีกี่ชิ้น   3. ตำแหน่งในการหยุด แต่ละครั้ง    โดยปกติงาน Index Table หรือ Turn Table  จะกำหนดระยะเคลื่อนที่เป็นองศา  ดังนั้น ความเร็วในการเคลืื่อนที่อาจจะมีผลอย่างมากในการออกแบบ Ratio Gear  และส่วนใหญ่งาน Index table จะใส่  Ratio ให้มากที่สุด เท่าที่ความเร็วยังเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มความละเอียดในการเคลื่อนที่  ทั้งนี้ ต้อง เพื่อเวลาในการเคลื่อนที่ขอบขาขึ้น และขอบขาลงด้วยนะครับ

Visitors: 6,307